سی سال بعد از پنجاه سال نقد تحلیل سیدجعفر شهیدی بر واقعه کربلا
8 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

اين نقد ، نقد نظريه اي است که در کتاب پس از پنجاه سال درباره علل قيام سيدالشهدا بيان شده است، در ابتدا به گزارشي کوتاه درباره محتواني کتاب مي پردازد، که حادثه کربلا را تحت تاثير عوامل مختلفي چون طبيعت بدوي عرب و نفاق موجود در ميان مسلمانان و تغيير نگرش ها و ارزش هاي جامعه اسلامي و رواج اشرافي گري و ثروت اندوزي در آن مي بيند. در ادامه نقد نظريه را در چهار محور ناديده گرفتن سقيفه، چشم پوشي از خطاهاي فاحش خلفاي ثلاث و ناديده گرفتن تزوير شوراي عمر و بي توجهي به ابعاد فراتاريخي واقعه کربلا به نقد مي نشيند. کلمات کليدي: پس از پنجاه سال، عاشورا، کربلا، عاشورا پژوهي، چرايي واقعه کربلا

https://www.magiran.com/paper/1713375